Menu

Vedtægter

Vedtægter for

AKTIVITETSPARKEN NYSTEDS HJERTE / B1990

 

 1. Foreningens navn, hjemsted, postadresse og spilledragt.
  1. Foreningens navn er AKTIVITETSPARKEN NYSTEDS HJERTE / B1990.
  2. Dens hjemsted er Skansevej 17B, 4880 Nysted i Guldborgsund Kommune.
  3. Foreningens postadresse er formandens adresse.
  4. Spilledragt: Hver afdeling i foreningen fastsætter selv deres primære og sekundære spilledragt.
 2. Forenings Formål.
  1. Foreningens primære formål er at samle medlemmer til at dyrke fællesskab igennem diverse idrætsgrene.
 3. Medlemskab af organisationer.
  1. Foreningen er medlem af DBU LF (Dansk Boldspil Union Lolland Falster – og her igennem FLU/DBU/DIF – og er undergivet unionernes love, turneringsregler og andre bestemmelser.
  2. Foreningen er medlem af GSIR (Guldborgsund Sports- og Idræts Råd).
  3. Foreningen er medlem af DGI (Danske Gymnastik og Idrætsforeninger)
  4. Foreningen er medlem af DIF (Dansk Idræts Forbund)
  5. Foreningen er medlem af Fodtennis Danmark og er undergivet forbundets love, turneringsregler og andre bestemmelser.
 4. Optagelse af medlemmer.
  1. Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer.
  2. Indmeldelsen skal ske skriftlig på e-mail eller sms til foreningen. For så vidt angår børn og unge under 18 år, skal forældre/værge give samtykke.
  3. Bestyrelsen forestår optagelsen af medlemmer.
 5. Kontingent.
  1. Foreningens kontingent fastsættes for 1 år af gangen, på den ordinære generalforsamling.
  2. Kontingentet opkræves halvårsvis for aktive medlemmer og helårsvis for passive medlemmer.
  3. Sidste rettidige indbetalingsdato fastsættes af bestyrelsen.
 6. Udmeldelse – eksklusion.
  1. Til gyldig udmeldelse kræves, at ønske om udmeldelse indgives til foreningens mail: b1990@b1990.dk eller anden e-mail eller sms til et af bestyrelsesmedlemmerne.
  2. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse (feks. i form af spillertilladelse).
  3. Når et medlem er i kontingentrestance udover 3 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende.
  4. Ingen – der er ekskluderet på grund af kontingentrestance – kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.
  5. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusion.
   1. Vedkommende skal også – før bestyrelsen træffer sin beslutning – have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar.
  6. Et medlem som er ekskluderet ved bestyrelsesbeslutning, kan kun optages som medlem igen ved en ny bestyrelsesbeslutning.
 7. Ordinær Generalforsamling.
  1. Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i foreningens anliggender.
  2. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i Februar måned, indkaldes med mindst 2 ugers varsel. Bestyrelsen afgør suverænt hvordan generalforsamlingen annonceres.
  3. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.
  4. Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer over 16 år, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance.
   1. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.
 8. Dagsorden.
  1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
   1. Valg af dirigent.
   2. Bestyrelsens beretninger for det forløbne år til godkendelse.
   • Øvrige afdelinger under foreningens vedtægter, kan berette om det forgange år uden godkendelse.
   3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
   4. Forelæggelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingentstørrelse, til godkendelse.
   5. Behandling af eventuelle indkomne forslag.
   6. Valg af formand(lige år) eller 1 medlem som er næstformand(ulige år).
   7 . Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer(hvert år).
   8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen(hvert år).
   9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant(hvert år).
   10. Evt.
 9. Generalforsamlingens ledelse.
  1. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.
  2. Generalforsamlings beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal, jfr. dog paragraf 15 & 16.
  3. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden.
  4. Såfremt et stemmeberettiget medlem begærer skriftlig afstemning, skal dette dog imødekommes.
  5. Generalforsamlingens beslutninger indføres i bestyrelses forhandlingsprotokol, hvori der også er referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.
  6. Protokollen underskrives af formanden og dirigenten.
 10. Ekstraordinær Generalforsamling.
  1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.
  2. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat med oplysninger om det emne, der ønskes behandlet.
  3. Om indkaldelsesmåde gælder bestemmelserne i paragraf 7, stk. 2
 11. Bestyrelse – Konstituering – Valg – Tegningsret
  1. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
   1. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene.
  2. Bestyrelsen består af en formand, og senest 1 måned efter generalforsamlingen skal der konstitueres 1 næstformand og 1 kasserer samt 2 medlemmer, en af bestyrelsens medlemmer kan vælges som kasserer, men bestyrelsen kan også beslutte at besætte kassererposten med et medlem uden for bestyrelsen.
  3. Formand vælges ved særskilt afstemning.
   1. Valg af bestyrelsesmedlemmer vælges ved særskilte afstemninger. Valg gælder for 2 år.
   2. Formanden er på valg i lige årstal.
   3. Der er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg i lige årstal og 3 bestyrelsesmedlemmer (heriblandt næstformanden) i ulige årstal.
   4. De 2 bestyrelsessuppleanter er på valg hvert år.
   5. 2 revisorer er på valg hvert år.
   6. Revisorsuppleanten er på valg hvert år.
   7. Valgbarhed til ovennævnte poster: medlem og over 18 år.
   8. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
   9. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden er til stede, jfr. dog paragraf 6 stk. 5.
   10. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, ved stemmelighed forkastes forslaget.
   11. I formandens fravær indtræder næstformanden i hans sted.
   12. Over bestyrelses forhandlinger føres en protokol.
  4. Foreningen tegnes af formanden.
   1. Ved økonomiske dispositioner – køb, salg eller pantsætning af fast ejendom – tegnes foreningen af formanden, næstformanden og kassereren i forening. Sådanne økonomiske dispositioner kræver godkendelse af en generalforsamling.
   2. Omlægning af lån som betyder en besparelse for foreningen kan vedtages af bestyrelsen.
   3. Nødvendig driftskapital som indestår på foreningens bankkonti kan hæves ved kassererens eller formandens underskrift alene.
   4. Bestyrelsen kan give et eller flere medlemmer fuldmagt til at hæve på en særlig oprettet bankkonti (driftskapital)
   5. Pengemidler udover den almindelige driftskapital indsættes på særlige konti i pengeinstitut eller anbringes i værdipapirer.
    1. Disse midler kan kun hæves eller frigives ved formandens og kasserens underskrift i forening.
 12. Nedsættelse af udvalg m.m.
  1. Bestyrelsen kan til en hver tid nedsætte udvalg efter behov.
  2. I disse udvalg besættes en post altid af et bestyrelsesmedlem.
 13. Regnskab og Budget
  1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
   1. Bestyrelsen skal inden 10 dage før den ordinære generalforsamling i februar måned afgive driftsregnskab for det kommende år og status pr. 31 december til revisorerne.
   2. Driftsregnskabet og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorpåtegning.
  2. Budget for det kommende driftsår, herunder forslag til kontingentstørrelser, forelægges af bestyrelsen på den ordinære generalforsamling til godkendelse.
 14. Revision.
  1. Revisorerne skal hvert år inden generalforsamlingen kritisk gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.
  2. Revisorerne har til en hver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
 15. Vedtægtsændringer.
  1. Forandringer af vedtægterne kan ske ved enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 16. Foreningens opløsning.
  1. Bestemmelse om forenings opløsning kan kun foretages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
  2. Til denne beslutningsdygtighed kræves at mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for en opløsning.
  3. På generalforsamlingen skal samtidig træffes beslutning om, hvorledes det skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre.
  4. Beslutningen herom træffes ved almindeligt stemmeflertal.
  5. I tilfælde af foreningens opløsning, skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål.

 

Ovenstående vedtægter vedtages på den stiftende generalforsamling den 18 maj 1989.

Vedtægtsændringer (nedsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer) vedtaget på generalforsamlingen den 4 februar 1997.

Tilføjelse til paragraf 11 vedtaget d. 8 februar 2000.

Ændring af paragraf 1,2 og 12 vedtaget på generalforsamling 17. februar 2009.

Ændring af § 8, på baggrund i ændring af bestyrelsessammensætning i § 11. Desuden tilføjelse til § 2 med stk. 1. Vedtaget på generalforsamling 22. februar 2022.

Ændring af § 1, 2, 4, 6, 8, 11 og 12. Desuden tilføjelse til § 3. Vedtaget på generalforsamling 24. februar 2024.


Vedtægterne efter generalforsamlingen 24. februar 2024

Rune Sabroe Villa Jensen Johnny Ravnild
Formand Dirigent
Luk